Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy stron:

www.izodom2000polska.com

www.izodom.pl

www.izodom2000.pl

zwanych dalej Stroną Internetową.

 

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych

wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych :

www.izodom2000polska.com

www.izodom.pl

www.izodom2000.pl

oraz zapewniamy, że Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

Użytkowników.

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na

jaki wyraziliście Państwo zgodę.

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator):

IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2A,

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS 0000225099, NIP (EU VAT) PL-726-00-00-414, REGON: 730192247.

1IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o. jest także Administratorem danych osobowych

wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2 poniżej,

zamieszczonych na podstronach serwisu www.izodom2000polska.com

 

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?

 

Formularze kontaktowe dostępne na stronach internetowych :

www.izodom2000polska.com

www.izodom.pl

www.izodom2000.pl

 

 

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono

formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują

jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy

kontaktowych.

 

a) formularz kontaktowy – podstawowy

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail

oraz ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. W celu skorzystania z

funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże

brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem

przez IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o.

 

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z

Administratorem lub z lokalnym przedstawicielem IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o

komunikacji związanej ze świadczenie usług oraz w celu prowadzenia marketingu

bezpośredniego (wysyłka zamówionych katalogów).

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust.

1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te

dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych

negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

2Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres

niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy, a w przypadku

zgody na przesłanie katalogu przez okres niezbędny do jego wysłania. W celach

marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub

wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi

roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie

uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane

 

Państwa dane możemy przekazywać:

 

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym

dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na

naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze

korespondencji, obsłudze prawnej, finansowej, marketingowej oraz podmiotom

obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną

 

b) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, naszym autoryzowanym

salonom sprzedaży – lokalnym przedstawicielom IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o.,

zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 2. IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o prowadzi

sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sieci lokalnych przedstawicieli –

autoryzowanych salonów sprzedaży. Z tego powodu w niektórych przypadkach w celu

odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w celu świadczenia na Państwa rzecz usług konieczne

jest udostępnienie Państwa danych lokalnym przedstawicielom Administratora.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu

naszych usług. Administrator zapewnia, aby każde udostępnienie lub powierzenie do

przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami

w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych

ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi, poza

przypadkami udostępnienia danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 

5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Strony Internetowej i media społecznościowe

Dla Państwa wygody Strona Internetowa zawiera funkcjonalności zintegrowane z

zewnętrznymi platformami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube),

które można aktywować manualnie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują

3platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać w jaki sposób korzysta z witryny

internetowej, łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych.

Korzystanie ze wskazanych funkcjonalności może wiązać się z zapisaniem w Państwa

urządzeniu końcowym cookies tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie

jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności Strony Internetowej bez

integracji z platformami zewnętrznymi.

Administrator strony Internetowej bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i

równie starannie weryfikuje zamieszczane na Stronie Internetowej linki do innych stron

internetowych. Administrator strony internetowej nie odpowiada jednak za standard i politykę

ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.

Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i

samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im Swoje dane osobowe.

 

6. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

– usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),

– ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);

– złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);

– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem

wskazanym w pkt. 11, mailowo, telefonicznie lub listownie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych

narusza przepisy prawa.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google

jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy

Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony

danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

 

8. Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies

Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać

dane o Państwa lokalizacji w celu optymalizacji jej działania oraz udostępnienia Państwu

funkcjonalności w postaci możliwości wyświetlenia lokalnych przedstawicieli IZODOM 2000

POLSKA Sp. z o.o. – najbliższych Państwa lokalizacji. Możliwość udostępnienia lokalizacji

można zablokować w ustawieniach Państwa przeglądarki.

 

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany,

jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w

podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa

danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny

niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej

oraz analiz marketingowych.

 

10. Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać

tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony

Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego

prawem.

 

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa

Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. :

Lidia Wardęga

e-mail: lw@izodom.pl