Regulamin szkoleń

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Izodom 2000 Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Ceramiczna 2A, 98-320 Zduńska Wola, numer rejestracji Spółki: 7240000414 (dalej jako: Organizator). Regulamin określa tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki świadczenia przez Organizatora usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w Serwisie z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
4. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia/zawarcia Umowy o udział w szkoleniu.
5. Szkolenia są organizowane w formie stacjonarnej w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora oraz w formie on-line. Uczestnik szkolenia on-line łączy się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – linku do platformy zoom z Organizatorem w czasie trwania szkolenia stacjonarnego i bierze udział w szkoleniu razem z uczestnikami szkolenia stacjonarnego.
6. Szczegółowa oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest w serwisie internetowym Organizatora na stronie internetowej www.izodom2000.pl w zakładce szkolenia. Zapoznanie się z ofertą Organizatora w serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.

§ 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Organizatora może zostać osoba, która ukończyła 14 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy miejsca zamieszkania.
2. Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych.
3. Wypełnienie formularza oznacza zawarcie Umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Wypełnienie formularza nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Uczestnika za zamówione szkolenie.
5. W formularzu rejestracyjnym należy podać m.in. następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

6. opcjonalnie do wystawienia faktury VAT Uczestnik dodatkowo podaje: pełną nazwę firmy, adres siedziby, NIP, lokalizację i termin realizacji inwestycji
7. Dodatkowo podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego wymagana jest akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
8. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Zgłoszeniowym danych kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych.
10. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie jeśli taka jest wymagana.
11. Uczestnik otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia jeśli zgłosi taką chęć.
12. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego i mailowego z uczestnikami szkolenia – potencjalnymi klientami w celach sprzedażowych.

§ 3

PŁATNOŚĆ.

1. Opłatę za szkolenie Uczestnik może uiścić: przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora.
2. Ceny poszczególnych szkoleń podane w formularzu zapisu oraz w serwisie internetowym Organizatora są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
3. Cena za udział w szkoleniu podana w Serwisie Organizatora jest wiążąca w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny szkolenia bez uprzedniego informowania. Zmiany ceny za szkolenie nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
4. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Organizator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację ze szkolenia i anulowanie zamówienia.
5. Uczestnik może ponieść dodatkowe koszty zakupu szkolenia/udziału w wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
6. Organizator wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Uczestnika w formie elektronicznej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 4

RABAT

Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mailową.

§ 5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Rezygnację Uczestnika z udziału w szkoleniu można zgłosić do Organizatora drogą e-mailową na podany dedykowany adres e-mail.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnik może wskazać mailowo innego Uczestnika, który w zastępstwie weźmie udział w szkoleniu podając imię i nazwisko nowego Uczestnika, jego adres e-mail oraz numer telefonu.
3. Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia obejmującego cenę za szkolenie w przypadku:
rezygnacji ze szkolenia i braku podania informacji o których mowa w pkt 2 powyżej później niż na 10 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia,
nie wzięcia udziału w szkoleniu bez powiadomienia Organizatora do dnia rozpoczęcia szkolenia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wynikających z sytuacji losowych udokumentowanych przez Uczestnika), gdy Uczestnik nie zgłosi rezygnacji ze szkolenia w trybie przewidzianym w pkt 2 powyżej i nie weźmie udziału w szkoleniu, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty za szkolenie na inne szkolenie. W przypadku, gdy cena innego szkolenia przewyższa wniesioną przez Uczestnika opłatę, wówczas Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty brakującej różnicy ceny. W przypadku gdy cena innego szkolenia jest niższa, niż wniesiona przez Uczestnika opłata, wówczas Organizator wypłaci Uczestnikowi różnicę.
5. Izodom 2000 Polska ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: gdy bez żadnego wyjaśnienia ze strony uczestnika, mija termin płatności kolejnej raty.
6. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora kursu.

§ 6

WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA.

1. Organizator organizuje szkolenia na online za pośrednictwem platformy Zoom lub stacjonarnie w siedzibie firmy Izodom 2000 Polska mieszczącej się przy ul. Ceramicznej 2A w Zduńskiej Woli
2. Informacje dotyczące tematyki, zakresu i czasu trwania poszczególnych szkoleń są zamieszczone w opisie poszczególnych szkoleń w ofercie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości czy nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek szkody wynikłej w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.
4. 1 dzień przed szkoleniem Organizator potwierdzi mailowo informacje o terminie, godzinie i miejscu szkolenia. W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej (minimum 1 osoby dla szkoleń B2C i B2B oraz 5 osób dla lekcji) zostanie podany nowy termin szkolenia a zapisane osoby zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i przepisane do nowej grupy z nowym terminem szkolenia.
5. W szkoleniu może brać udział od 1 do 30 osób, w lekcjach od 5 do 100 os. W szkoleniu stacjonarnym może uczestniczyć 30 osób.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność dokonania wpłaty za szkolenie lub zapisu w przypadku szkoleń/lekcji bezpłatnych. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
7. Organizator zastrzega prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie 1 (jednego) dnia przed planowanym terminem szkolenia, które obejmują zmianę miejsca szkolenia, i/albo termin i godzinę rozpoczęcia szkolenia i/albo prowadzących szkolenie. O powyższym Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, za zgodą Uczestnika kwota wpłacona za szkoleniet, które zostało odwołane zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego szkolenia/Eventu organizowanego przez Organizatora.
9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, kwota wpłacona przez Uczestnika na poczet ceny za szkolenie może zostać mu zwrócona Uczestnikowi pod warunkiem przekazania przez Uczestnika do Organizatora drogą e-mailową na adres podany przy zapisie o zwrot kwoty z podaniem danych do wpłaty.
10. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na warunkach odmiennych niż opisane w Regulaminie. W takim przypadku wiążące dla stron są warunki określone w treści oferty danego szkolenia Organizatora i zgłoszenia Uczestnika, zaś Regulamin wiąże w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z postanowieniami oferty i zgłoszenia.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE.

1. Szkolenia są prowadzone według autorskich programów Organizatora.
2. Programy szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe są objęte prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody Organizatora jest zabronione.
3. Wszelkie prawa do materiałów dydaktycznych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, filmów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej, w celach prezentacji/promocji usług należą do Organizatora. Korzystanie z nich jest możliwe jedynie na zasadach określonych w Regulaminie i za zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej.
4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
5. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe przesyłane uczestnikom przez Organizatora podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.
6. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jako uczestnika szkolenia, w filmie promującym Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Ceramiczna 2A, 98-220 Zduńska Wola, numer rejestracji Spółki:7260000414, jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów nagrania przedmiotowego szkolenia Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, będzie wykorzystywać przedmiotowy film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ww. firmę działalnością. Film promocyjny będzie rozpowszechniany między innymi w sieci WWW, w telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także będą rozpowszechniane w formie utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane jako elementy materiałów drukowanych i lub strony WWW Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli.

§ 8

REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Uczestnik w celu uczestniczenia w szkoleniu loguje się przez link do platformy zoom który otrzymał drogą mailową na adres wskazany w formularzu zapisu.

§ 9

REKLAMACJE.

1. W przypadku problemów z logowaniem do platformy zoom Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres dedykowany szkoleniu.
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres e-mailowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

§ 10

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Organizator świadczy na rzecz Uczestnika/osoby odwiedzającej usługi nieodpłatne drogą elektroniczną:
Formularz zgłoszeniowy
Newsletter
Opinie na temat szkolenia

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Wszelkie informacje dotyczące ochrony Danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowy przebieg szkolenia.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów będą sądy powszechne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022